Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
203/BC-NCP 18/05/2024 Báo cáo, Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024.
160/BC-NCP 23/04/2024 Báo cáo, Kết quả hoạt động tháng 4/2024
1996/SGDĐT-BC 03/11/2022 Báo cáo, Báo cáo kết quả Hội nghị chuyển đổi số trong giáo dục và giáo dục STEM