Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1996/SGDĐT-BC 03/11/2022 Báo cáo, Báo cáo kết quả Hội nghị chuyển đổi số trong giáo dục và giáo dục STEM