Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1446/SGDĐT-GDTrH 05/11/2022 Công văn, Hướng dẫn sdụng quản lí hồ sơ sổ sách và hoạt động giáo dục THCC, THPT, tổ chức sh tổ chuyên môn từ năm hoc 2020-2021
1996/SGDĐT-BC 03/11/2022 Báo cáo, Báo cáo kết quả Hội nghị chuyển đổi số trong giáo dục và giáo dục STEM
277/NQ-NCP 29/09/2022 Nghị quyết, Nghị Quyết hội nghị CCVC năm học 2022-2023
268/KH-NCP 26/09/2022 Kế hoạch, Phòng chống lụt, bảo giảm nhẹ thiên tai năm học 2022-2023
266/TB-NCP 26/09/2022 Thông báo, Cho hs nghỉ học để phòng,chống cơn bảo số 4
260/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban CNNTT và kèm theo nhiệm vụ cụ thể
257/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban phòng chống thiên tai,tiềm kiếm, cứu nạn phòng cháy chửa cháy năn 2022-2023
262/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban chăm sóc sức khỏe năm học 2022-2023, DS kèm theo có 8 người
258/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban chuyên môn năm học 2022-2023, gồm BGH, TTr, TP chuyên môn
256/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban phòng chống dịch covid 19, QĐ có Ds kèm theo 36 CB,NV,GV
259/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2023. Hội đồng gồm có BGH, CTCĐ, các TTr, 18 GVCN
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»